ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลสอบโครงการภาคภาษาอังกฤษ (Mini English Profram : MEP)

ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (SM)

ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนนานาชาติ (IP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิคศาสตร์ (SM)

โครงการวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM)

โครงการภาคภาษาอังกฤษนานาชาติ International Programme (IP) หลักสูตร Cambridge

Scroll to Top