เยี่ยมและให้กำลังใจนักงศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย) ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2566

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567
คณะครูและเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมและให้กำลังใจนักงศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย) ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top