กิจกรรมงานวันครู จังหวัดนนทบุรี

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล และคณะครู ร่วมกิจกรรมงานวันครู จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2567 ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ และคณะได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 72 รูป พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูมัลลิการ์ วงศ์ศิรินวรัตน์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คุณครูสุดารัตน์ ปานทอง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) คุณครูสิริภัทร์ลดา เพชรมงคลเวช คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2567 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับคุณครูสินาพร คำน่าน ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ระดับประเทศ คุณครูสุภาลักษณ์ สถิตไชยนนท์ และคุณครูยุวรี ช่วยอาษา ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ระดับจังหวัด ณ หอประชุม อาคารโรงยิมสเตเดียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top