การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงชัชฎาภร ยาทา นางสาวสุวิมล สาวภู นายวสันต์ ผ่องปัญหาและว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ เชื่อมฉิ่ม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประสานงานและกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ชายจำนวน 255 นาย ที่เข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
(เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่28-30 มกราคม 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top