ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนวิธีใหม่ วิถีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ขับเคลื่อนนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2/2566

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล และคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนวิธีใหม่ วิถีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ขับเคลื่อนนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2/2566 นำโดยนางกรชนก สุตะพาหะ ประธาน นางนาฎธยาน์ รอดสน ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมนึก พาธาณี กรรมการ นายปัญกฤช เดชากรพรรธน์ กรรมการ นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ เลขานุการ ณ ห้องประชุมผาสุก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top