นักเรียนได้รับรางวัลการตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศึกษา SG ACADEMIC EXPO 2023 ณโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

🎉รายงานผลการแข่งขัน
วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในส่งนักเรียนเข้าร่วมการตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศึกษา SG ACADEMIC EXPO 2023 ณโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

📌การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

🥉ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลพร้อมด้วยเงินรางวัล 1000 บาท

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นายอัครวินท์ ทรัพย์จี ม.4/13
2.นายภัทร์ดนัย คีตวัฒนกุล ม.4/13

ได้รับรางวัลชมเชย (รองชนะเลิศอันดับ3)

📌การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1.ธีรัช โอภาส ม.3/4
2.ธาวิน สมยา ม.3/2

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์
2. ครูเทิดพงษ์ ต่อดอก
3. ครูพิษณุกร หวังบรรจงกุล
4.ครูปิยะพล เวชไชโย
5. ครูธนากร ทุไทสง
6.ครูดวงสมพงษ์ มะณีสาร
7. ครูคมกฤช ประคองสิน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top