นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ “รายการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ” ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ “รายการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ” ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

🏆 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 1500 บาท ได้แก่ นางสาวชิตตาภรณ์ ดีขุนทด ม.4/14 A
🏆 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวศศิรดา ขัติยะวรา ม.4/1

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. ครูรมัณยา วงศ์วรพิทักษ์
2. ครูวัลลภา โตติยะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top