กิจกรรมการประกวดการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study &Fair)

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมการประกวดการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study &Fair) ณ หอประชุมสิรินธราลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top