นิเทศโรงเรียนวิธีใหม่ วิถีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ขับเคลื่อนนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนายกิตติ กสิณธารา , ว่าที่ ร.ต.หญิง ภูรภา ไทยสงวนวรกุล, นางสาวหทัยภัทร จีนสุทธิ์, นายธิติพันธ์ นำก้าวหน้า ร่วมนิเทศโรงเรียนวิธีใหม่ วิถีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ขับเคลื่อนนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top