กิจกรรม SKN Plaza Showcase Festival 2024

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม SKN Plaza Showcase Festival 2024 ซึ่งภายในมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รับชมมากมาย เช่น การแสดงวงโปงลาง การแสดงชุด joker การแสดง VRU Dancercise พร้อมทั้งร่วมชมนิทรรศการจากกิจกรรมชุมนุม และกลุ่มสาระต่างๆ รวมทั้งการแข่งขัน “วัดแววกุหลาบ”ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากภายนอกที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว ณ เวทีกลาง ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top