ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียน ณ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล และคณะครู ร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียน ณ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top