ขอขอบคุณเทศบาลเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบถัง จำนวน จำนวน 30 ใบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top