มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม “เกรดเฉลี่ย 3.85-4.00 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top