การสอบ Pre-SKN ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีพร้อมด้วย นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน ร่วมดูแลและต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ Pre-SKN ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบจำนวน 1,781 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top